Հինգերորդ Տարի, 1873

Թիւ Զ

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Ամենուրեք Հայոց եկեղեցականաց պարտաւորութիւնք.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Զ, էջ 201-204


Պատմական

Հակստհաուզեն, Օգոստոս Բարօն Ֆօն Ճանապարհորդութիւն յայսկոյս Կովկասու այն է ի Հայս եւ ի Վիրս.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Զ, էջ 205-219


Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի Խորհրդածութիւն.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Զ, էջ 220-226


Ազգային

Խմբագրական Վեհ. Հայրապետ.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Զ, էջ 226


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Զ, էջ 226-227


Պատկանեան, Գաբրիէլ Ի Ս. Պ. Բուրգէ.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Զ, էջ 228-229


Խմբագրական Հաշիւ Մարդասիրական ընկերութեան Նոր-Նախիջեւանաց.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Զ, էջ 229-231


Մուշեղեանց, Յովհաննէս Աղէքսանդրապօլոյ հայոց օրիորդաց Սահականոյշ ծխական դպրոցի բացման հանդէս.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Զ, էջ 231-233


Դէմիրճօղլեանց, Ստեփաննոս աւագ քահանայ Գրիգոր Տէր-Կիրակոսեանի նուէր եւ խոստումն.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Զ, էջ 233


Խմբագրական Բան հակիրճ առ Արարատ ամսագիրն.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Զ, էջ 233-235


Խմբագրական Մանկաբարձութիւն.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Զ, էջ 235


Խմբագրական Սուրհանդակք Բիւզանդեան.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Զ, էջ 235-236


Սարաճ, Խ. Յ. Ակադեմիա.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Զ, էջ 236-237


Խմբագրական Տարեդարձ.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Զ, էջ 237-239


Խմբագրական Ի Զէյթունէ (Ուլնիա)։Ներել.
Վեցերորդ Տարի, (1873) Թիւ Զ, էջ 240