Յոթերրորդ Տարի, 1874

Թիւ Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ա


Խմբագրական Նոր հրատարակութիւնք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ա


Խմբագրական Ազդ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ա


Կրօնական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ա, էջ 1-13


Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Գաւիթ Եկեղեցւոյ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ա, էջ 14-15


Պատմական

Սիրպիդ Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ա, էջ 15-19


Բանասիրական

Խմբագրական Կանոնք առողջութեան եւ բժշկութեան պատահարաց.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ա, էջ 19-20


Բարոյական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Ազգային հրապարակական պարբերութիւնք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ա, էջ 20-23


Դաւրիժեցի, Ա.Ղ. Նոր տարի.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ա, էջ 23-25


Ազգային

Խմբագրական Վեղար.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ա, էջ 25


Մխիթարեան, Ստեփաննոս վարդապետ Ձայնագրութիւն եւ հանդէսք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ա, էջ 25-27


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ա, էջ 27-29


Բաստամեանց, Վահան վարդապետ Ի Ս.Գայիանէ Վանուց.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ա, էջ 29-32


Մարգարեանց, Մարգար Ի Գանձակէ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ա, էջ 32-33


Յայտարարութիւն

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ Մանկավարժական ամսագիր Դպրոց.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ա, էջ 33-34


Խմբագրական Սուրհանդակ Բիւզանդեան.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ա, էջ 34-36


Խմբագրական Դասագիրք Բաղդատական աշխարագրութեան.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ա


Խմբագրական Անուանք գործակալաց Արարատ ամսագրոյ եւ տեղիք բնակութեանց նոցին.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ա