Յոթերրորդ Տարի, 1874

Թիւ Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Բ


Խմբագրական Նոր հրատարակութիւնք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Բ


Կրօնական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Բ, էջ 37-47


Մանկունի Վահրամ վարդապետ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Բ, էջ 47-49


Պատմական

Սիրպիդ Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Բ, էջ 49-51


Բանասիրական

Խմբագրական Կանոնք առողջութեան եւ բժշկութեան պատահարաց.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Բ, էջ 52-57


Բարոյական

Մովսիսեան, Ենովք սարկաւագ Ազնիւ վախճան։-Մահ կամ կեանք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Բ, էջ 57-59


Տէր Պօղօսեանց, Եղիսաբեթ Հերիք Է.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Բ, էջ 59


Ազգային

Խմբագրական Կտակ Պ. Բէրուզեանցի։-Հանգուցեալ Կարապետ Թիլքիյեանց եւ իւր գրութիւն եւ կտակ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Բ, էջ 59-63


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաս տ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Բ, էջ 63-66


Խմբագրական Շնորհակալութիւն առ Պ. Ուգլեանց.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Բ, էջ 66-67


Գնունի, Սարգիս Բարսեղեան յԻգտիրէ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Բ, էջ 67


Իլեազեանց, Աստուածատուր Պատասխանի «Մեղու Հայաստանի» 1873 թուակ. 47 N Սուր-Սէրի յօդուածին.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Բ, էջ 67-69


Խմբագրական Արմաւիրեան բեւեռեգրոց վերայ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Բ, էջ 70-71


Խմբագրական Սուրհանդակ Բիւզանդեան.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Բ, էջ 71-75


Խմբագրական Ննջումն ի Տէր տեղապահ Նիկողայոս Արքեպիսկոպոսի.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Բ, էջ 76


Խմբագրական Վաղարշապատ հանդերձ աշխարհագրութեամբ Արարատեան նահանգի։- Քնար մշեցւոց և վանեցւոց.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Բ


Խմբագրական Անուանք գործակալաց Արարատ ամսագրոյ եւ տեղիք բնակութեանց նոցին.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Բ