Յոթերրորդ Տարի, 1874

Թիւ Ե

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ե


Խմբագրական Նոր հրատարակութիւն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ե


Կրօնական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ե, էջ 156-173


Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ե, էջ 169-173


Պատմական

Սիրպիդ Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ե, էջ 173-178


Բանասիրական

Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի Տարակոյս.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ե, էջ 178-182


Ազգային

Խմբագրական Վեհ. Հայրապետ։-Գեր. Անդրէաս եւ Գրիգոր Արքեպիսկոպոսունք։-Ս. Խաչ Վանից Վանահայր.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ե, էջ 182-183


Խմբագրական Օրիորդաց ուսումնարան Վաղարշապատայ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ե, էջ 183-184


Խմբագրական Առ պատուելի հայրենակիցս.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ե, էջ 184-185


Խմբագրական Հաշիւ հոգաբարձուաց Ղ.Ի. երկայնաբազուկ Արղութեանց Հոգեւոր Օրիորդաց դպրոցի Հայոց Աղէքսանդրապօլոյ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ե, էջ 185-187


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ե, էջ 187-190


Խմբագրական Ընտրութիւն Ներսես Արքեպիսկոպոսի Վարժապետեան ի Պատրիարքութիւն Հայոց Կոստանդնուպօլսոյ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ե, էջ 190-192


Խմբագրական Սուհանդակ Բիւզանդեան.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ե, էջ 192-196


Խմբագրական Այցելութիւնք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Ե, էջ 196