Յոթերրորդ Տարի, 1874

Թիւ Զ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Գ


Խմբագրական Նոր հրատարակութիւնք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Զ


Կրօնական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմութիւն ժողովոց Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հանդերձ կանոնադրութեամբք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Զ, էջ 197-203


Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Զ, էջ 203-206


Պատմական

Սիրպիդ Յիշատակարան ի վերայ տէրութեան եւ կրօնի նախկին Հայոց.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Զ, էջ 206-209


Բանասիրական

Խմբագրական Մանկավարժական նկատողութիւնք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Զ, էջ 210-217


Բարոյական

Խմբագրական Երկու պսակներ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Զ, էջ 217-219


Տէր Յովհաննէսեանց, Միքայէլ Բանք առ Արծն քաղաք.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Զ, էջ 219-220


Մովսէսեան, Ենովք սակավագ Պանդուխտ Հայ մշակ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Զ, էջ 220-222


Ազգային

Խմբագրական Վեհ.Հայրապետ ի Բիւրական։-Ատրպատականի առաջնորդ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Զ, էջ 223


Մարգարեանց, Կարապետ Տէր-Սարգսեան Ախլքալակայ շրջակայ գիւղօրայք
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Զ, էջ 223-226


Մարգարեանց, Կարապետ Տէր-Սարգսեան Աւետարան եւ յիշատակարան մի.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Զ, էջ 226


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ շինութեանց Մայր Աթոռոյս.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Զ, էջ 226-229


Խմբագրական Ճեմարան Ս. Էջմիածնի։-Լոյս հանդէս։-Հայկական աշխարհ.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Զ, էջ 229-230


Խմբագրական Հաշիւ Գասպարեան աղքատանոցին Հայոց Մոսկվայ։-Գանձակէն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Զ, էջ 230-232


Խմբագրական Սուրհանդակք Բիւզանդեան.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Զ, էջ 232-235


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Զ, էջ 235-236


Խմբագրական Վաղարշապատ հանդերձ աշխարհագրութեամբ Արարատեան նահանգի։- Քնար մշեցւոց և վանեցւոց.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Զ


Խմբագրական Անուանք գործակալաց Արարատ ամսագրոյ եւ տեղիք բնակութեանց նոցին.
Յոթերրորդ Տարի, (1874) Թիւ Զ