Ութերորդ Տարի, 1875

Թիւ է

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Միութիւն.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ է, էջ 241-246


Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ է, էջ 247-254


Պատմական

Պալեան, Մ. Ս. Հռիփսիմէ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ է, էջ 254-259


Խմբագրական Կտակագիր Հռիփսիմէ արքայադստեր յանուն Նախավկայի վանուց Մաղարդայ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ է, էջ 260-262


Բանասիրական

Գայֆաճեանց, Մկրտիչ Ս. Ե. Պ. Նախաշաւիղ օդերեւաբանութեան հանդերձ գիտելեօք եւ ծանօթութեամբք.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ է, էջ 262-265


Քալանթարեանց, Աղեքսանդր Ժառանգականութիւն.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ է, էջ 265-268


Բարոյական

Ս. Բ. Գ. Վանեցի Բան Հայաստանի առ դաւադիրս հայոց.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ է, էջ 269-270


Ազգային

Խմբագրական Ի տեսչութենէ ճեմարանի Սրբոյ Էջմիածնի։-Պ.Մ. Սանասարեանց ի Ս.Խաչ վասն։-Ծանուցում.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ է, էջ 271-273


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ վերաշինութեան այրեցեալ մասին ճեմարանի Սրբոյ Էջմիածնի.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ է, էջ 273-275


Խմբագրական Հաշիւ հոգաբարձական խորհրդարանի Մարդասիրական ընկերութեան Նոր Նախիջեւանի վասն 1874 ամի.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ է, էջ 275-278


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական Աղքատասիրաց ընկերութիւն։-Ե.րդ նիստ ընդհ.ժողովոյ հայոց Պօլսոյ։-Մուրատեան վարժարանի համար։-Զ.րդ նիստ ընդհ. ժողովոյ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ է, էջ 278-279


Մխիթարեան, Խորէն վարդապետ Տեղեկութիւնք Բէթլէհէմի ազգայնոց վերայ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ է, էջ 280