Յոթերորդ Տարի, 1875

Թիւ Գ

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անցեալն.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Գ, էջ 81-83


Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Գ, էջ 83-87


Տէրոյենց, Յ. Տ. Կ. Աստուածաշունչին երկրորդական գրոց վրայ.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Գ, էջ 87-91


Պատմական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Եկեղեցիք Վաղարշապատ քաղաքի.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Գ, էջ 91-93


Շիրմազանեանց, Գալուստ Երջանկայիշատակ Ղուկաս կաթողիկոսի վերայ.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Գ, էջ 93-96


Խմբագրական Ասպետութիւն եւ խաչակիրք.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Գ, էջ 96-104


Բանասիրական

Գայֆաճեանց, Մկրտիչ Ս. Ե. Պ. Նախաշաւիղ օդերեւաբանութեան հանդերձ գիտելեօք եւ ծանօթութեամբք.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Գ, էջ 104-111


Բարոյական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Բարոյական կրթութիւն կամ դաստիարակութիւն.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Գ, էջ 111-113


Ազգային

Իզմիրեանց, Յովսէփ Ղզլարեցի Մրցանակ եւ Յովսէփ Իզմիրեանց Ղզլարեցի.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Գ, էջ 114-115


Խմբագրական Շնորհակալութիւն.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Գ, էջ 115


Խմբագրական Հաշիւ մարդասիրական ընկերութեան Բագուայ.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Գ, էջ 115-117


Խմբագրական Հաշիւ հոգաբարձութեան դպրոցաց կրկին սեռից հայոց ի Գզլար.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Գ, էջ 117-118


Խմբագրական Յօգնութիւն սովելոց։- Պ. Սարգիս Միսկինեանց.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Գ, էջ 118-119


Խմբագրական Ի Զգուշութիւն.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Գ, էջ 119


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական Յոյն կղերին անկեղծութեան մի նոր ապացոյցն.
Յոթերորդ Տարի, (1875) Թիւ Գ, էջ 119-120