Ութերորդ Տարի, 1875

Թիւ Ժ

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Կրօնական եւ այլ զեղծմանց վտանգաբեր հետեւանաց վերայ մի գաղափար եւս.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ժ, էջ 361-363


Մխիթարեանց , Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ժ, էջ 363-370


Պատմական

Խմբագրական Յիշատակարան. Մովսէս, Փիլիպպոս եւ Յակոբ Հայրապետք.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ժ, էջ 370-376


Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Ժամանակագրութիւն թագաւորաց Իսրայէլի եւ տանն Յուդայ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ժ, էջ 376-382


Բարոյական

Յ. Ողբերգութիւն.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ժ, էջ 382-387


Ազգային

Խմբագրական Նուէրք եւ ուխտ Գէորգ Արքեպիսկոպոսի Վեհապետեան։-Եպիակոպոսական ձեռնադրութիւն։-Վերադարձ։-Ի Վիէննայէ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ժ, էջ 387-390


Կարապետեան, Խաչատուր վարդապետ Յայտարարութիւն եւ հաշիւ...Նոր-Ջուղայու.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ժ, էջ 390-394


Զեյթունեան, Կ. Յ. Գրիգորիս Արքեպիսկոպոս ի Հնդկաստան.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ժ, էջ 394-396


Խմբագրական Կատարումն կտակի Բուրվարդեանցի։-Հայրապետական պարգեւատրութիւն.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ժ, էջ 396-397


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական Մանչէսթըրի հայ գաղթականութեան վերայ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ժ, էջ 397-399


Խմբագրական Կտակ Պ. Յակոբ Եւդոկիացւոյ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ժ, էջ 400


Խմբագրական Ազդ։- Պաշտօնական ծանուցումն.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ժ, էջ 400


Խմբագրական Պաշտօնական ծանուցում.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ Ժ, էջ 400