Ութերորդ Տարի, 1875

Թիւ ԺԱ

Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Կրօնական եւ այլ զեղծմանց վտանգաբեր հետեւանաց վերայ մի գաղափար եւս.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ ԺԱ, էջ 401-403


Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ ԺԱ, էջ 404-408


Խմբագրական Քրիստոնէական կրօնափոխութեան գլխաւոր պատճառը.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ ԺԱ, էջ 408-412


Պատմական

Խմբագրական Եփրեմ Հայրապետի հրաժարման վերաբերյալ մի քանի նշանաւոր թղթեան.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ ԺԱ, էջ 412-419


Բանասիրական

Գայֆաճեանց, Մկրտիչ Ս. Ե. Պ. Նախաշաւիղ օդերեւաբանութեան հանդերձ գիտելեօք եւ ծանօթութեամբք.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ ԺԱ, էջ 419-426


Բարոյական

Աստուածատրեանց, Մանուէլ քահանայ Հրէշք առաքինութեանց.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ ԺԱ, էջ 426-431


Մովսիսեան, Ենովք սարկաւագ Բանք ինչ ընդդէմ տգիտութեան.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ ԺԱ, էջ 431-433


Ազգային

Խմբագրական Նուէր։-Վերադարձ։- Առաջնորդական փոխանորդք։-Ի Հնդկաստանէ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ ԺԱ, էջ 433-436


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական Ակնայ-վանք.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ ԺԱ, էջ 436


Խմբագրական Արուեստական.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ ԺԱ, էջ 437


Խմբագրական Յակոբ Պէյ Պալեան.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ ԺԱ, էջ 437


Խմբագրական Մանչէսթըրի հայ գաղթականութեան վերայ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ ԺԱ, էջ 438-440