Ութերորդ Տարի, 1875

Թիւ ԺԲ

Խմբագրական Ծանուցումն.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ ԺԲ, էջ 441


Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ վարդապետ Հոգւոյ փրկութիւն.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ ԺԲ, էջ 442-447


Բանասիրական

Գայֆաճեանց, Մկրտիչ Ս. Ե. Պ. Նախաշաւիղ օդերեւաբանութեան հանդերձ գիտելեօք եւ ծանօթութեամբք.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ ԺԲ, էջ 448-450


Բարոյական

Աստուածատրեանց, Մանուէլ քահանայ Հրէշք առաքինութեանց.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ ԺԲ, էջ 450-455


Պատկանեան, Գաբրիէլ Ծերունի Ցուպն Մոսիսի յերրորդումն բղխեցուցանէ ջուր ի վիմէ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ ԺԲ, էջ 455-459


Մխիթարեանց, Աղէքսանդր Ձմռան եղանակ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ ԺԲ, էջ 459-460


Ազգային

Խմբագրական Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի։-Ի տեսչութենէ ճեմարանի Սրբոյ Էջմիածնի պաշտօնական ծանուցումն։-Դաւադրութիւն։-Ս.Էջմիածնի տպարանական ժողովոյ անդամք։-Ազդ։-Ի Մանչեսթէրէ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ ԺԲ, էջ 461-467


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական Մանչէսթըրի հայ գաղթականութեան վերայ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ ԺԲ, էջ 467-470


Խմբագրական Բովանդակութիւն նիւթոց Ը-րդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ ԺԲ, էջ 471-472


Խմբագրական Ցուցակ բաժանորդաց ը-րդ շրջանի (1875) Արարատ ամսագրոյ Սրբոյ Էջմիածնի.
Ութերորդ Տարի, (1875) Թիւ ԺԲ, էջ 473-480