Ութերորդ Տարի, 1876

Թիւ Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Ա


Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Հոգեւոր կեանք.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Ա, էջ 3-6


Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Պատմութիւն հալածչաց,ուրացողաց,հերձուածողաց եւ բաժանելոց յԵկեղեցւոյն Հայոց.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Ա, էջ 6-12


Պատմական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Արժանայիշատակ Ղուկաս Կաթուղիկոս.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Ա, էջ 12-16


Խմբագրական Յիշատակարան Ստեփաննոսի վերնագիր ինքնագրութեան վասն վարուց երանելիոյն Մաշտոցի.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Ա, էջ 17-19


Բարոյական

Հայկորդի Պանդխտի յիշատակարանէն։ Աստուծոյ գոյութիւնը եւ քրիստոնէական կրօնի ճշմարտութիւնը ապացուցուած։ Ընդ ձեռն հին կրօնից եւ մարդկային խղճի (Նոր տարուայ առթիվ).
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Ա, էջ 20-30


Ազգային

Խմբագրական Հայկական ձայնագրութիւն։-Փղոսկրեանց գաւազան։-Պ.Յարութիւն Ադամեանց.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Ա, էջ 30-31


Տէր Մելքիսեդեկեան, Սարգիս Բայինդուրցի Ձայնագրութիւն եւ հանդէս յԱղէքսանդրապօլ.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Ա, էջ 31-33


Սահակ Վարդապետ Ի Շամախւոյ.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Ա, էջ 33-34


Խմբագրական Նուիրատուք ի նպաստ օրիորդաց դպրոցի հայոց Երեւանայ.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Ա, էջ 34-35


Խմբագրական Յ.Մ. Կալէյեանցի նուէր.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Ա, էջ 35-36


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ վերաշինութեան այրեցեալ մասին ճեմարանի սրբոյ էջմիածնի.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Ա, էջ 36-37


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական Ընկղմեալ նաւերը յարուցանելու միջոց։-Պապադաւան հայերէն.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Ա, էջ 37-39


Դաւթեանց, Կարապետ Մարգարեան Կալկաթայէ.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Ա, էջ 39-40


Մեքումեանց, Թովմաս Պ. Շնորակալութիւն եւ շնորհաւորութիւն.
Ութերորդ Տարի, (1876) Թիւ Ա, էջ 40