Իններորդ Տարի, 1876

Թիւ Ե

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ե


Կրօնական

Պօսիւէ Զգայարանաց գերի եղած հոգւոյն թշուառութիւնը.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ե, էջ 161-163


Պատմական

Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Ճանապարհորդութիւն յԵգիպտոս.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ե, էջ 164-171


Խմբագրական Ցուցակ ձեռնադրելոցն ի Սիմէօն կաթուղիկոսէ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ե, էջ 171-177


Աղուանեցի, Խաչատուր երեց Յիշատակարան։ Ռուսք ընդ պարսիկս ի շրջակայս Շուշւոյ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ե, էջ 177-182


Շիրմազանեանց, Գալուստ Քանի մի խօսք Ֆաթ-Ալի շահի վերայ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ե, էջ 182-188


Ազգային

Խմբագրական Իններորդ տարեդարձ։-Վեհ. Հայրապետ ի Բիւրական։-Նուէր յանուն ճեմարանի։-Եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն։-Նորընտիր Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ե, էջ 188-190
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ե, էջ 188-190


Խմբագրական Տարեկան հաշիւ հոգաբարձութեան հոգեւոր դպրոցի հայոց Աղեքսանդրապօլոյ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ե, էջ 190-192


Ղ.Ս. Ի Նոր-Նախիջեւանէ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ե, էջ 192-193


Տէր-Մելքիսեդէկեան, Սարգիս Բայինդուրցի Վանական դպրոց Հառիճոյ եւ ծխական դպրոց Ագ-Քիլիսէի.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ե, էջ 193-195


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական Հայերէն նոր արձանագիր ի լեառն Ձիթենեաց։-Կտակագիր սրբուհւոյ մայրապետի Նշանեան Գալֆայեանց վասն որբանոցի աղջկանց հաստատեալ ի Խասգիւղ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ե, էջ 195-200