Իններորդ Տարի, 1876

Թիւ Ը

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ը


Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Ս.Էջմիածին կամ հայրապետական աթոռ Հայաստանեայց.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ը, էջ 281-301


Պատմական

Շիրմազանեանց, Գալուստ Քանի մի խօսք Ֆաթ-Ալի շահի վերայ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ը, էջ 301-304


Բարոյական

Մովսիսեան, Ենովք սարկաւագ Հայն.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ը, էջ 304-306


Մասիլեօն Ժամանակ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ը, էջ 307-309


Ազգային

Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ը, էջ 309


Խմբագրական Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ը, էջ 309


Խմբագրական Գրիգորիս Արքեպիսկոպոս ի Դաքա.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ը, էջ 309-310


Խմբագրական Հաշիւ խորհրդարանի աղքատանոցին Գասպարեան.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ը, էջ 310-312


Խմբագրական Հաշիւ հոգաբարձական խորհրդարանի Մարդասիրական Ընկերութեան Հայոց Նոր-Նախիջեւանի վասն 1875 ամի.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ը, էջ 312-317


Գ. Ր.Ե. Երեցփոխանութիւն այս ինքն գանձապետութիւն Թիֆլիսի Եկեղեցեաց.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ը, էջ 317-318


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական Պաշտօնական յայտարարութիւն ազգային վարչութեան կրօնական եւ քաղաքական ժողովոյ։-Կտակ Գրիգոր Ամիրայեանցի.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Ը, էջ 319-320