Իններորդ Տարի, 1876

Թիւ Զ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Զ


Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Եկեղեցւոյ ինքնակոչ ախոյեաններ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Զ, էջ 201-202


Շաթոպրիան Բարիք Քրիստոնէութեան.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Զ, էջ 203-206


Պատմական

Շահնազարեանց, Դանիէլ աբեղա Յիշատակարա։ Ստորագրութիւն հանդիսի թաղման – հանգուցեալ ի Տէր Վեհափառ Հայրապետին մերոյ ծայրագոյն պատրիարգ – Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց- Տեառն Ներսիսի Հինգերորդի Աշտարակեցւոյ, յ5 Մարտի 1857 ամի ի Սուրբ Էջմիածին ի Դանիէլ աբեղայէ Շահնազարեանց.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Զ, էջ 206-211


Մխիթարեանց, Աբէլ Արքեպիսկոպոս Արշակաւան յԱրշարունիս։ Պատմական տեղեկութիւնք.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Զ, էջ 211-214


Շիրմազանեանց, Գալուստ Քանի մի խօսք Ֆաթ-Ալի շահի վերայ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Զ, էջ 214-219


Բարոյական

Խմբագրական Փունջք ի մատենագրութեանց։ Համառօտութիւն զանազանասէռ առաջարկութեանց։- Յաղագս տիեզերաց
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Զ, էջ 220-222


Պօսիւէ Մեղքը յիւրմէ պատիժը կգտնէ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Զ, էջ 222-224


Ազգային

Խմբագրական Գրիգորիս Արքեպիսկոպոս ի Պիրմանստան.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Զ, էջ 224-227


Խմբագրական Վանահայր Եւփիմէ։-Հարցաքննութիւնք աշակերտաց ճեմարանի.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Զ, էջ 227-228


Խմբագրական Ցրտահարիլն այգեաց ի Գզլար եւ տնօրէնութիւնք վեհ հայրապետի։-Հեղեղ յԵրեւան.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Զ, էջ 228-230


Խմբագրական Կարապետ Զ. Գալստեանցի կտակ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Զ, էջ 230


Խմբագրական Երկու քահանայ եւ սեմինարիա.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Զ, էջ 231


Շահունեանց, Վահան Ի Բագուայ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Զ, էջ 231-234


Բաստամեանց, Վահան վարդապետ Նուէր եւ շնորհակալութիւն.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Զ, էջ 234


Խթան Խմբագրական տգիտութեան արդիւնք.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Զ, էջ 234-235


Յ.Լ. Ի Գանձակէ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Զ, էջ 235-236


Սուրհանդակք Բիւզանդեան

Խմբագրական Առաջին բացումն երեսփոխանական ժողովոյ ի 1876 ամի։-Ազգ երեսփոխանական ժողովոյն տնօրէնութիւնք։-Երրորդ նիստ ընդհանուր ժողովոյ։-Հանդերձ.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Զ, էջ 236-239


Խմբագրական Ստեփան Յովհաննէսեան Յօնանեանց.
Իններորդ Տարի, (1876) Թիւ Զ, էջ 240