Տասերորդ Տարի, 1878

Թիւ Ա

Խմբագրական Զեկուցումն.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ա, էջ 3-4


Կրօնական

Մանկունի, Վահրամ Եպիսկոպոս Անցեալ ժամանակ եւ հայոց եկեղեցւոյ մէջ.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ա, էջ 5-9


Սերովբէ Եպիսկոպոս Ժողովրդական դաստիարակութիւն.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ա, էջ 9-10


Ա.Ղ. Ի ծննդեան Տեառն.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ա, էջ 11-17


Պատմական

Շիրմազանեանց, Գալուստ Ճանապարհորդութիւն Հայաստանումը.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ա, էջ 17-24


Բարոյական

Նալպանտեան, Առաքել Անտօնեան Եզն եւ գեղջուկ.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ա, էջ 25


Ա.Ղ. Նոր տարի.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ա, էջ 26-27


Տըլիլ Գիւղական երէց.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ա, էջ 27


Ազգային

Գրիգորիս Արքեպիսկոպոս Անզուգական բարերար Գէորգ Մանուկեան Մանուչարեանց.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ա, էջ 27-34


Զօրաբեան, Յ. Մ. Կենսագրութիւն հանգուցեալ մեծանուն աղայ Գէորգայ Մանուկեանին,բազմահարուստ հայկազն վաճառականին եղելոյ ի Բըթավիա՝ ի կղզոջն Ջաւայ, գրեալ ի Նոր Ջուղայ յամի Տեառն 1873 ի 18 մայիսի.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ա, էջ 34-36


Խմբագրական Ի պատիւ Մակար Արքեպիսկոպոսի.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ա, էջ 36-38


Երեցեանց, Սարգիս քահանայ Ի Ծղնեթէ.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ա, էջ 38-39


Յ. Ք. Ս. Ի Նոր-Նախիջեւանէ.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ա, էջ 39


Խմբագրական Արձագանք Աժտէրխանէն.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ա, էջ 39-40


Խմբագրական Մշակ օրագիր.
Տասերորդ Տարի, (1878) Թիւ Ա, էջ 40