Տասներեքերորդ Տարի, 1880

Թիւ ԺԲ

Խմբագրական Յայտարարութիւն ի խմբագրութենէ Արարատ ամսագրոյս.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ ԺԲ, էջ 517


Խմբագրական Խղճմտանքի զօրութիւնը.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ ԺԲ, էջ 518-526


Գնունի, Ս. Վարդան եւ Վասակ։ Ընդդիմախօսութիւն.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ ԺԲ, էջ 527-536


Խմբագրական Ուսուցչի անձնաւորութիւնը.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ ԺԲ, էջ 536-543


Իզմիրեանց, Գրիգոր Տփխիսի Նորաշէն եկեղեցւոյ սուրբ Մարիամեան օրիորդաց ուսումնարանը.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ ԺԲ, էջ 543-549


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց յօգուտ վերանորոգութեան աւագ եկեղեցւոյն Շամախւոյ քաղաքի.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ ԺԲ, էջ 550-551


Խմբագրական Ցուցակ բաժանորդաց ԺԳ-րդ շրջանի (1880) Արարատ ամսագրոյ Սրբոյ Էջմիածնի.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ ԺԲ, էջ Ա-Ժ


Խմբագրական Բովանդակութիւն նիւթոց ԺԳ-րդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ ԺԲ, էջ ԺԱ-ԺԳ