Տասներկուերորդ Տարի, 1880

Թիւ Ը

Խմբագրական Աստուած սէր է.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ը, էջ 325-334


Ս. Բ. Մանկավարժական աշխարհից քաղված խնդիրներ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ը, էջ 334-342


Պատկանեան, Ք. Հայաստանի պատմութեան հին աւանդութիւնների քննութիւնը.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ը, էջ 342-354


Դանագեօզեան, Մ. Երրորդ Փիւնիկեան պատերազմը (149-146 թ.).
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ը, էջ 354-357


Խմբագրական Ցուցակ։ Զանազան վիճակագրական տեղեկութեանց, գտանեցելոց ի վիճակային Կոնսիստորիայի Հայոց Աստրախանայ, պատրաստեալ յամսեան մայիսի 1880 ամի.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ը, էջ 357-361


Երիցեան, Ա. Մի քանի խօսք Թիֆլիսի Ս. Մարիամեան օրիորդական ուսումնարանի վերաբերութեամբ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ը, էջ 361-364


Բագրատունի, Իշխան Դուք չէք կարօղ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ը, էջ 364


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ը, էջ 365-366


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի Սինօդի օրագրութիւնների վճիռներ.
Տասներեքերորդ Տարի, (1880) Թիւ Ը, էջ 367-368