Տասնչորսերորդ Տարի, 1881

Թիւ Է

Գնունի, Ս. Կենսագրութիւն երջանկայիշատակ Տ.Տ. Փիլիպպոս կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Է, էջ 293-307


Զամինեան, Ա. Թէ ի՞նչպես են նայում ամերիկացիք կրթութեան հարցի վերայ.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Է, էջ 307-313


Գնունի, Ս. Ողբերգութիւն Ս. Վարդանանց զօրավարաց։ Չորս գործողութեամբ.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Է, էջ 313-322


Էրիսման դօկտօր Ընդհանուր կենսական պայմաններ։ Բնակուած տեղեր, քաղաքներ եւ գիւղեր.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Է, էջ 323-327


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Է, էջ 327-328


Վարդանեան, Կարապետ Ռօդօստօցի Ուղերձ Վեհափառ տէր.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Է, էջ 328-329


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Է, էջ 329-333


Նալեան, Յակոբ վարդապետ Ոտանաւոր գեղեցիկ եւ յո՛յժ ազդու, շարադրեալ ի Նալեան Յակոբ վարդապետէ եւ ի խոր ծերունի պատրիարգէ Կոստանդնուպօլսոյ՝ ի վերջին ժամանակս կենաց իւրոց մերձ ի մահն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Է, էջ 333-335


Խմբագրական Գէորգ Դ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց։ Կոնդակներ.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Է, էջ 335-339


Խմբագրական Պաշտօնական ծանուցումն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Է, էջ 340