Տասնչորսերորդ Տարի, 1881

Թիւ Ժ

Խմբագրական Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ժ, էջ 537-538


Խմբագրական Կրօնագիտութեան կարեւորութիւն եւ կրօնուսուցիչք.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ժ, էջ 539-543


Թիլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. Իմ առաջին տպաւորութիւնը.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ժ, էջ 544-547


Խմբագրական Վայրենիների կրօնը.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ժ, էջ 547-564


Խմբագրական Բնագիտական եւ առողջապահական.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ժ, էջ 564-574


Ս. Բ. Գ. Վ. Էջմիածնի բահ ու բրիչ.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ժ, էջ 574-585


Խմբագրական Սինօդի օրագրութիւններից.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Ժ, էջ 586-588