Տասնչորսերորդ Տարի, 1881

Թիւ ԺԲ

Խմբագրական Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԲ, էջ 629-630


Աղափիրեանց, Գրիգոր եպիսկոպոս Ապագայ.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԲ, էջ 631-640


Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս Գիտելիք վասն աստիճանաց մասնաւոր եւ ծայրագոյն վարդապետութեան.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԲ, էջ 640-646


Ազգային տեսութիւն

Խմբագրական Կանոնական կոնդակ։ Վեհափառ Հայրապետ Տ. Տ. Գէորգ Դ։- Պարտաւորական խոստումնագիր ժողովրդեան։ -Խոստումնագիր քահանայացու դպրի կողմից.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԲ, էջ 646-651


Խմբագրական Մայր Աթոռոյս Գէորգեան Ճեմարանի Տեսուչ Պ. Արշակ Նահապետեանի Ծանուցումն։- Մայր Աթոռոյս Գէորգեան Ճեմարանի ուսումնական դրութիւնը.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԲ, էջ 651-655


Մօլախալցեան, Եղիսաբէթ Ահեղ գիշեր յԱւարայր.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԲ, էջ 656-657


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԲ, էջ 657-658


Խմբագրական Յօրագրութեանց Սինօդի.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԲ, էջ 658


Խմբագրական Յայտարարութիւնք ի խմբագրութենէ «Արարատ» ամսագրոյս.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԲ, էջ 659


Խմբագրական Վահան վարդապետ Բաստամեանց.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԲ, էջ 660


Խմբագրական Ցուցակ բաժանորդաց ԺԴ-րդ շրջանի (1881) Արարատ ամսագրոյ սրբոյ Էջմիածնի.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԲ, էջ Ա-ԺԱ


Խմբագրական Բովանդակութիւն ԺԴ-րդ շրջանի Արարատ ամսագրոյ.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ ԺԲ, էջ ԺԲ-ԺԴ