Տասնչորսերորդ Տարի, 1881

Թիւ Թ

Խմբագրական Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Թ, էջ 489-490


Սահակ վարդապետ Առաքելութիւն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Թ, էջ 491-497


Խմբագրական Ագահի ընծան.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Թ, էջ 497-500


Յովսէփեան, Ղազարոս քահանայ Դասագիրք հայկական ձայնագրութեան (վիմատիպ) եւ ձայնագրեալ մանկական երգարան անուանեալ գրեանց վերայ դատաքննութիւն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Թ, էջ 500-514


Խմբագրական Բնագիտական եւ առողջապահական.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Թ, էջ 514-519


Խմբագրական Անաստուածների զղջումն եւ դարձը.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Թ, էջ 519-522


Գնունի, Ս. Պանդուխտն առ լուսին.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Թ, էջ 522-523


Խմբագրական Հանդէս տօնի անուանակոչութեան Վեհափառ Հայրապետի ազգիս Տ. Տ. Գէորգայ Դ. եւ եօթներորդ տարեդարձի Գէորգեան ճեմարանի Ս. Էջմիածնի։- Ճեմարանի 1880-81 ուսումնական տարուայ ներքին դրութեան մասին Սրբազան Կառավարչի հաղորդած տեղեկութիւններ։- Ուղերձ.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Թ, էջ 523-527


Խմբագրական Ազգային տեղեկութիւնք.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Թ, էջ 527-529


Խմբագրական Թղթակցութիւնք.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Թ, էջ 530-531


Խմբագրական Համառօտ հաշուեցուցակ մտից եւ ծախուց գումարաց Աստրախանայ Հայոց Հոգեւոր երկուց սեռից դպրոցաց, քաղեալ ի ժապաւինեալ տումարէ 1881 ԱՄԻ.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Թ, էջ 531-533


Խմբագրական Կոնդակներ Վեհափառ Հայրապետի.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Թ, էջ 533-535


Խմբագրական Խառն լուրեր.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1881) Թիւ Թ, էջ 535-536