Տասնչորսերորդ Տարի, 1882

Թիւ Գ

Խմբագրական Պաշտօնական ծանուցումն։ Ս. Միւռօնի օրհնութիւն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Գ, էջ 81-82


Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետի Կոնդակ Աւագ քահանայից պաշտօնի եւ պարտուց համար.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Գ, էջ 83-89


Խմբագրական Վեհանձնութիւն կամ մեծահոգիութիւն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Գ, էջ 90-101


Վէմ Անկեղծ գործողներ կամ դիմակաւորներ.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Գ, էջ 102-106


Գ.Տ.Գ. Սկզբունք բուսաբանութեան.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Գ, էջ 106-110


Մատթէոսեան, Ներսէս Պարտիզպան եւ գարուն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Գ, էջ 110-111


Ազգային տեսութիւն

Խմբագրական Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Գ, էջ 112


Սէթ Հայ բեռնակրի զատիկը.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Գ, էջ 112-113


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Գ, էջ 114-115


Բանադատն Գրաքննական.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Գ, էջ 115-116


Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Գ, էջ 116-120


Խմբագրական Ս. Սինօդի օրագիրներից.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Գ, էջ 120


Արարատայ թերթոն - Հէքեաթներ

Նաւասարդեանց, Տ. Չուտողի մալը՝ ուտողին հալալ ա։ [Շարունակություն]:- Անջիգեար մէր։- Իրեք աղպրտինք։- Մօթալի հեքաթը.
Տասնչորսերորդ Տարի, (1882) Թիւ Գ, էջ 25-32