Տասնհինգերորդ Տարի, 1882

Թիւ ԺԲ

Խմբագրական Յայտարարութիւն ի խմբագրութենէ «Արարատ» ամսագրոյս.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ ԺԲ, էջ 513


Խմբագրական Հանգիստ Տ. Տ. Գէորգայ Դ-ի ծայրագոյն պատրիարգ կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց եւ աստուածընտիր հայրապետի Հայաստանեայց Առաքելական Ս. եկեղեցվոյ.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ ԺԲ, էջ 514-526


Գիտնական

Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. Աստղաբաշխական ծանօթութիւնք։ Գիսաւորք.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ ԺԲ, էջ 527-542


Մելեանց, Յովսէփ Ա. Ք. Համառօտ հաշիւ հայ հասարակութեանը.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ ԺԲ, էջ 542-553


Ազգային տեսութիւն

Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ ԺԲ, էջ 553-556


Խմբագրական Հաշիւ հոգաբարձական խորհրդոյ Մարդասիրական Ընկերութեան հայոց Նոր Նախիջևանի վասն 1881 ամի, տուեալ ըդհանուր ժողովոյ նորին յ30 մայիսի 1882 ամի.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ ԺԲ, էջ 556-558


Սահակ վարդապետ Ազգային տեսութիւն.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ ԺԲ, էջ 558-561


Խմբագրական Անուանական ցուցակ նուիրատուաց.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ ԺԲ, էջ 561


Խմբագրական Գրիգոր արքեպիսկոպոս Մուշեղեանց.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ ԺԲ, էջ 562


Խմբագրական Ցուցակ բաժանորդաց ԺԵ-րդ շրջանի (1882)Արարատ ամսագրոյ Սրբոյ Էջմիածնի.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ ԺԲ, էջ Ա-Դ