Տասնհինգերորդ Տարի, 1882

Թիւ Ը

Խմբագրական Վերջը միտք արա.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ը, էջ 313-326


Գիտնական

Թիւլպէնտճեանց, Նիկողայոս Մ. Աշխարհագրական ծանօթութիւնք.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ը, էջ 326-340


Խմբագրական Մարդու առընչական զգացմունքները, որոնք կապ ունեն հասարակութեան եւ իւր բարոյական կենաց հետ.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ը, էջ 340-345


Խմբագրական Յետադիմութեան պատճառները հասարակական կեանքում.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ը, էջ 345-348


Խմբագրական Վայրենիների կրօնը.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ը, էջ 348-351


Ազգային տեսութիւն

Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ը, էջ 351-353


Խմբագրական Համառօտ հաշիւ մտից եւ ծախուց Գանձակայ Աղքատաց Խնամարկութեան Ընկերութեան 1876 թուից մինչեւ 1882 թւին.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ը, էջ 354-355


Արծրունի, Խ. Ս. Նամակ Ագքիրմանից.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ը, էջ 355-356


Քրիստոստուրեան, Մելքոն Առ արգոյ պ. Հոգաբարձուս.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ը, էջ 357-358


Խմբագրական Նամակ Նոր-Նախիջեւանի Փոքր Սալայ գիւղից.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ը, էջ 358


Արծրունի, Խ. Ս. Նամակ Ագքիրմանից.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ը, էջ 359


Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի.
Տասնհինգերորդ Տարի, (1882) Թիւ Ը, էջ 360