Տասնվեցերորդ Տարի, 1883

Թիւ Ա-Բ

Խմբագրական Մեղաւորի յաղթանակը.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ա-Բ, էջ 1-22


Մանդինեան, Ս. Յարգելի հանդիսականք եւ սիրելի պաշտօնակիցք.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ա-Բ, էջ 22-40


Մովսիսեան, Յ. Վ. Իմ նկատողութիւնները Ալէքսանդրապօլից Ղարս.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ա-Բ, էջ 41-52


Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս Բեւեռաձեւ արձանագիր Զաղալուայ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ա-Բ, էջ 52-53


Ազգային տեսութիւն

Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ա-Բ, էջ 54-66


Սէթ Սրտի կսկիծ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ա-Բ, էջ 66-67


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց Քիշնեւի.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ա-Բ, էջ 67


Խմբագրական Ազգային տեսութիւն.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ա-Բ, էջ 68


Խմբագրական Պաշտօնական կագադրութիւնք.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ա-Բ, էջ 69-70


Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ Ա-Բ, էջ 70-72