Տասնվեցերորդ Տարի, 1883

Թիւ ԺԲ

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Վերջ տարւոյ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ ԺԲ, էջ 517-522


Պատմական

Աւտնհայմեր, Ֆրիդրիկոս Ճարտարութեան, արհեստի եւ վաճառականութեան վերաբերեալ համառօտ տեղեկութիւն.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ ԺԲ, էջ 522-527


Բանասիրական

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Պատասխան.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ ԺԲ, էջ 528-533


Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս Բեւեռագիր Օրդակլուայ.- Դարձեալ մի նոր գիւտ բեւեռագրոց.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ ԺԲ, էջ 534-536


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Մագաղաթեայ երկաթագիր փղոսկրեայ կազմով աւետարանը.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ ԺԲ, էջ 537-541


Մկրտչեան, Կորիւն Մշեցի Արժանապատիւ ս. Հարք, յարգո՛յ ուսուցիչնե՛ր եւ սիրելի եղբայրնե՛ր.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ ԺԲ, էջ 541-549


Ազգային

Կոպճակճեանց, Օգ. քահ. Սիմֆերօպօլից.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ ԺԲ, էջ 549-552


Խմբագրական Ցուցակ նուիրատուաց.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ ԺԲ, էջ 552-554


Խմբագրական Տարեկան հաշիւ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ ԺԲ, էջ 554-556


Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ ԺԲ, էջ 556


Խմբագրական Թշուառի ապաստանարանը.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ ԺԲ, էջ 556


Խմբագրական Ցուցակ բաժանորդաց ԺԶ-րդ շրջանի (1883) Արարատ ամսագրոյ սրբոյ Էջմիածնի.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ ԺԲ, էջ Ա-ԺԱ


Խմբագրական Բովանդակութիւն ԺԶ. շրջանի Արարատ ամսագրոյ.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ ԺԲ, էջ ԺԲ-ԺԴ


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ։ Մանկավարժանոց.- «Առողջապահական թերթի».- Արձագանք. -Սոխակ Հայաստանի.
Տասնվեցերորդ Տարի, (1883) Թիւ ԺԲ, էջ ԺԵ-ԺԶ