Տասնյոթերորդ Տարի, 1884

Թիւ Ե

Կրօնական

Խմբագրական Սիս եւ կաթուղիկոսական ընտրութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ե, էջ 185-195


Բանասիրական

Խմբագրական Մտաւորական կեանքի կենտրօնները։ Փարէզ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ե, էջ 196-207


Գնունի, Ս. Ողբերգութիւն Աբէլի։ Երեք արարուածով.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ե, էջ 207-215


Թաղիաթեան, Մեսրոպ Բանաստեղծութիւններ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ե, էջ 215-216


Ազգային

Խմբագրական Կաթուղիկոսի ընտրութիւնը.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ե, էջ 217-234


Խմբագրական Ցուցակ հարցաքննութեանց ճեմարանի Մայր Աթոռոյս ս. Էջմիածնի.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Ե, էջ 235-236