Տասնյոթերորդ Տարի, 1884

Թիւ Գ

Կրօնական

Խմբագրական Բարոյական խրատք.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Գ, էջ 97-105


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Ս. Լուսաւորչի Վիրապ մտնելու տօնը.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Գ, էջ 106-111


Բանասիրական

Խմբագրական Րաֆայէլ Սանցիօ։ (Չորսհարիւր ամեայ յոբելեանի առթիւ).
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Գ, էջ 111-118


Ե.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Հայոց հեթանոսութեան պաշտամունքը.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Գ, էջ 119-124


Խմբագրական Ասուած խեղճերին անխնամ չէ թողնում.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Գ, էջ 124-128


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Գ, էջ 129-131


Խմբագրական Հաշիւ Բռնակոթ գիւղի դպրոցի.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Գ, էջ 131-132


Գէօթէ Ձկնորս.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Գ, էջ 133


Մահացուցակք

Խմբագրական Եղիազար արքեպիսկոպոս Տէր-Կարապետեան։-Սուքիաս Ստեփաննոսեան Թաղիանոսեանց.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Գ, էջ 134-135


Խմբագրական Սուքիաս Ստեփաննոսեան Թաղիանոսեանց։ Մահացուցակք.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Գ, էջ 135-136


Խմբագրական Ամփոփումն գրագրութեանց վասն կաթուղիկոսական ընտրութեան.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1884) Թիւ Գ, էջ Ա-Դ