Տասնութերորդ Տարի, 1885

Թիւ Ե

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ե


Կրօնական

Խմբագրական Իրաւացի եւ անիրաւացի սեպհականութիւն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ե, էջ 185-196


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ե, էջ 197-212


Բանասիրական

Խմբագրական Նաստիա.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ե, էջ 213-225


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ե, էջ 225-228


Խմբագրական Տփխիսու Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան տարեկան հաշիւը։ Օրագիր.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ե, էջ 229-230


Խմբագրական Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան ելեւմտից հաշիւ։ Սկսեալ մարտի 1-ից 1884 թ. ց1-ն մարտի 1885 թ.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ե, էջ 231-232


Յայտարարութիւնք

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ե


Խմբագրական Ծանուցմունք.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ե