Տասնութերորդ Տարի, 1885

Թիւ ԺԱ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԱ


Կրօնական

Խմբագրական Սուրբ օծումն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԱ, էջ 473-475


Ազգային

Խմբագրական Ուղեւորութիւն Վեհափառ Կաթուղիկոսի ի Տփխեաց յԵրեւան.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԱ, էջ 476-480


Խմբագրական Վեհափառ Կաթուղիկոսը Երեւանում.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԱ, էջ 481-483


Բէգ-Նազարեան, Ս. Նորին Վեհափառութեան գալստեան հանդիսի համառօտ նկարագիրը.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԱ, էջ 483-487


Սուրէնեանց, Գէորգ եպիսկոպոս Երեւանի փոխ-թեմակալ գեր. Գէորգ սրբազան եպիսկոպոսի ճառը.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԱ, էջ 487-489


Խմբագրական Վեհափառ Կաթուղիկոսը ս. Էջմիածնում։ Ուղերձներ, ճառեր։- Յուսիկ վրդ. Մովսիսեան, Մկրտիչ Պալեան, Սարգիս Գնունի Վանեցի.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԱ, էջ 490-501


Սահակ սարկաւագ Երգուած ի գալստեան Վեհափառ կաթուղիկոսի։ Մաղթանք.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԱ, էջ 502-504


Խմբագրական Ուղերձ առ Վեհափառ Հայրապետն Ամենայն Հայոց Տ. Տ. Մակար.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԱ, էջ 505-507


Խմբագրական Կանոն նաւակատեաց օծման Կաթուղիկոսի Ամենայն հայոց։- Կանոն վասն կարգապահութեան հանդիսի օծման Վեհափառ Հայրապետի Ամենայն Հայոց Տ. Տ. Մակարայ։- Երդմնաթուղթ։- Մեսրովբ եպիսկոպոս Սմբատեանց։- Աստուածընտիր հայրապետ։- Յովհաննէս քահանայ Տէր-Յակովբեանց Տփխիսեցի։- Ուղերձ.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԱ, էջ 508-528


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԱ