Տասնութերորդ Տարի, 1885

Թիւ ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԲ


Կրօնական

Խմբագրական Աշխարքիս մարդոց արած դատողութիւնն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԲ, էջ 529-539


Բանասիրական

Բէն, Ալէքսանդր Հոգի եւ մարմին։ Շարադրութիւն Աղէքսանդրի Բէն պրօֆեսորի տրամաբանութեան Էբիրդինեան համալսարանի.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԲ, էջ 540-545


Պանդուխտ Գիւղացու աղօթքը.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԲ, էջ 546


Ազգային

Խմբագրական Տարեկան տեղեկագիր Ճեմարանի.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԲ, էջ 546-551


Խմբագրական Ցուցակ աշակերտաց ըստ տեղագրութեան.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԲ, էջ 552-553


Խմբագրական Ս. Յակովբեանց վանուց գործերը։- Տեղեկագիր Միաբանութեան Ս. Յակովբեանց վանուց վասն պատրիարքական ընտրութեան ս. Երուսաղէմի։- Մատուցեալ առ Ազգային Ժողովն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԲ, էջ 554-559


Խմբագրական Վերջ տարւոյ.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԲ, էջ 560-564


Խմբագրական Ընտրութիւն Ամեն Տ. Յարութիւն Արքեպիսկոպոսի՝ պատրիարքի Կ. Պօլսոյ։- Պատրիարքութիւն ս. Երուսաղէմի.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԲ, էջ 564-565


Խմբագրական Անուանակոչութիւն Վեհափառ Տ. Մակար սրբազնագոյն Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԲ, էջ 565-568


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԲ, էջ 568


Պաշտօնական

Խմբագրական Յօրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք։- Դատաստանականք.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԲ, էջ 569-571


Խմբագրական Ծանուցումն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԲ, էջ 571


Խմբագրական Ցուցակ բաժանորդաց ԺԸ-րդ շրջանի (1885) Արարատ ամսագրոյ սրբոյ Էջմիածնի.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԲ, էջ 572-574


Խմբագրական Բովանդակութիւն նիւթոց ԺԸ շրջանի Արարատ ամսագրոյ.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԲ, էջ 575-576


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ ԺԲ