Քսանմեկերորդ Տարի, 1888

Թիւ Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Բ


Կրօնական

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս Էջմիածին.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Բ, էջ 65-71


Խմբագրական Ճշմարտութիւն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Բ, էջ 71-79


Բանասիրական

Խմբագրական Ս. Էջմիածնի գրադարան.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Բ, էջ 79-90


Մանդինեան, Ս. Տոմարական հաշուի մասնաւոր համառօտութիւն։ (Պ. Գնունու «Տոմարական» համառօտ գիտելիք գրքուկի առթիւ).
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Բ, էջ 90-99


Խմբագրական Ապաշխարութիւն Որոգինէի վարդապետի հանդերձ երկամբք եւ ցաւօք սրտի.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Բ, էջ 99-105


Պալասանեան, Ստ. Կրօնական պատերազմի երկրորդ մեծ դիւցազը։ (Վարդանանց յիշատակի առթիւ).
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Բ, էջ 105-122


Աբազա, Վիկտոր Յառաջաբան։- Ձերդ Կայսերական Բարձրութիւն։- Վերջաբան.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Բ, էջ 122-126


Ազգային

Խմբագրական Լուրեր։-Ռուսահայք։- Տաճկահայք.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Բ, էջ 127-129


Պաշտօնականք

Խմբագրական Պաշտօնականք.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Բ, էջ 129-130


Խմբագրական Ծանուցումն ի վարչութենէ Ճեմարանի.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Բ, էջ 131-132


Խմբագրական Ազդ.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Բ


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւն. Արարատ ամսագիր կրօնական, բարոյական, պատմական, բանասիրական եւ ազգային.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Բ