Քսանմեկերորդ Տարի, 1888

Թիւ Ե

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ե


Կրօնական

Խմբագրական Հիւանդը.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ե, էջ 261-271


Խմբագրական Սրբոյն Յակոբայ Սրճոյ եպիսկոպոսին, ասացեալ բան ներբողական Ս. Կարապետին և Մկրտչին Յովհաննու.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ե, էջ 271-283


Բանասիրական

Խմբագրական Առաջնորդող.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ե, էջ 283-290


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի գրադարան.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ե, էջ 290-295


Քաջբերունի Ճանապարհորդական նկատողութիւնք.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ե, էջ 295-313


Միաբան Երեք ծածկագրեալ նոր նամակ.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ե, էջ 313-318


Ազգային

Խմբագրական Լուրեր.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ե, էջ 318-320


Խմբագրական Մայր Աթոռումս կատարած շինութեան վերանորոգութեան գործը։- Ցուցակ նուիրատուաց ի նպաստ վերանորոգութեան Տաճարի Մայր Աթոռոյս.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ե, էջ 320-322


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ե, էջ 322-323


Մահագոյժ

Խմբագրական Ադամ վարդապետ Տէր-Նիկողայոսեան.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ե, էջ 324


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ե


Խմբագրական Ծանուցումն ի Վարչութենէ Ճեմարանի.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ե