Քսանմեկերորդ Տարի, 1888

Թիւ Ժ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ժ


Կրօնական

Գելլեր, Եդուարդ Թէ Պետրոս Առաքեալը երբէք Հռոմ չէ եկել.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ժ, էջ 582-591


Վարդան վարդապետ Ճառ Վարդան վարդապետի ի վերայ Յոհան Օծնեցւոյ ըստ խնդրոյ Համազասպ եպիսկոպոսի Հաղբատայ.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ժ, էջ 591-604


Բանասիրական

Նիմէյիր, Պ. Կիրակուաց հանգստութիւնը եւ նորա նշանակութիւնը առողջութեան համար.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ժ, էջ 604-626


Ազգային

Խմբագրական Նորին Մեծութեան Պարսից Շահի ֆիրմանն առ Վեհափառ կաթողիկոսն Ամենայն Հայոց.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ժ, էջ 626-627


Խմբագրական ԺԴ. տարեդարձ Ճեմարանի Մայր Աթոռոյս.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ժ, էջ 627-628


Խմբագրական Տեղեկագիր հոգեւոր ճեմարանի Մայր Աթոռոյ ս.Էջմիածնի 1887-88 ամի.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ժ, էջ 628-639


Յովհաննիսեան, Յովհաննէս Սրբազան հարք եւ պատուարժան հանդիսականք.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ժ, էջ 639-641


Խմբագրական Ամենայն Հայոց Վեհափառ Մակար կաթուղիկոսի ճանապարհորդութիւնը։- Նորին Վեհափառութեան այցելութիւնը Թիֆլիզի Ազգային ուսումնարաններին.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ժ, էջ 641-659


Խմբագրական Բարեկ. Մինաս Ք. Շուշեցւոյ նուիրատուութիւն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ժ, էջ 659


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ժ, էջ 659-660


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւնք.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ժ, էջ 660-661


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի գրենաց տպագրեալ ի տպարանի Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ժ


Խմբագրական Յայտարարութիւնք.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ժ