Քսանմեկերորդ Տարի, 1888

Թիւ ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԲ


Կրօնական

Խմբագրական Աշխարհիս բնակիչներն ու իրանց կրօններն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԲ, էջ 742-753


Խմբագրական Առաջնորդող.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԲ, էջ 753-756


Պատմական

Պօտտո, Վ. Վերածնութիւն Հայաստանի.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԲ, էջ 756-784


Բանասիրական

Քաջբերունի Ճանապարհորդական նկատողութիւն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԲ, էջ 784-805


Ազգային

Խմբագրական Հանդէս անուանակոչութեան Վեհ. Հայրապետի ազգիս։- Հոգեհանգիստ Կոմս Միքայէլ Դարիէլեան Լօռու-Մելիքեանի.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԲ, էջ 805-806


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԲ, էջ 806


Մահագոյժ

Խմբագրական Լուսեղէն Տեոլվեթյան, Տիգրան Թառումեան, Միքայէլ Տէր-Աւետիքեան.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԲ, էջ 807


Խմբագրական Ցուցակ բաժանորդաց Արարատայ 1888 ամի.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԲ, էջ 808-828


Խմբագրական Բովանդակութիւն նիւթոց ԻԱ. շրջանի (1888 ամի )Արարատ ամսագրոյ.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԲ, էջ 828-829


Յայտարարութիւք

Խմբագրական Յայտարարութիւնք.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԲ