Քսանմեկերորդ Տարի, 1888

Թիւ Թ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Թ


Կրօնական

Խմբագրական Երկրիս բնակիչներն ու նոցա կրօններն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Թ, էջ 518-527


Սահակեանց, Սահակ քահանա Անառակ որդին.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Թ, էջ 528-537


Բանասիրական

Խմբագրական Ս. Էջմիածնի գրադարան.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Թ, էջ 537-542


Նիմէյիր, Պ. Կիրակուաց հանգստութիւնը եւ նորա նշանակութիւնը առողջութեան համար.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Թ, էջ 543-569


Խմբագրական Մշոյ Ս. Կարապետի վանքը.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Թ, էջ 569-576


Ազգային

Խմբագրական Պարսից Արեգակնափայլ Նասրէտտին շահի շքանշան առ Վեհ. Հայտապետն ազգիս.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Թ, էջ 576-577


Խմբագրական Վեհ. Հայրապետի ուղևորութիւն ի Տփխիս.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Թ, էջ 578


Խմբագրական Կ. Պօլսոյ պատրիարքական տեղապահ գեր. Սիմէօն եպիսկոպոսի շրջաբերականը Հռովմայ պապի կոնդակի առթիւ.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Թ, էջ 579-581


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւնք.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Թ


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Թ