Քսաներկուերորդ Տարի, 1889

Թիւ Բ

Կրօնական

Մակար կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց Թուղթ ընդհանրական Տ. Տ. Մակարայ սրբազնագոյն կաթուղիկոսի ամենայն հայոց առ համօրէն դասս եկեղեցականաց եւ ժողովրդականաց հայոց.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Բ, էջ 65-85


Բանասիրական

Խմբագրական Վեհափառ Մակար Հայրապետի ընհանրական կոնդակը.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Բ, էջ 86-92


Քաջբերունի Ճանապարհորդական նկատողութիւնք.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Բ, էջ 93-108


Պատմական

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Բ, էջ 108-116


Ազգային

Խմբագրական Հաշիւ ելից և մտից եկեղեցական ծխական երկսեռ ուսումնարանին Հայոց Դարբանդու ի 1էն յունուարի 1888 ամի ց1ն յունվարի 1889 ամի.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Բ, էջ 116-118


Խմբագրական Կոնդակներ Վեհափառ Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Բ, էջ 118-121


Պաշտօնականք

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Բ, էջ 121-123


Խմբագրական Նուիրատւութիւնք.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Բ, էջ 124


Մահագոյժ

Ե. Մ. Ստեփաննոս Պալասանեան.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Բ, էջ 124-128