Քսաներեքերրորդ Տարի, 1890

Թիւ Է

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Է


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարան Ս.Էջմիածնի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Է


Խմբագրական Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Է, էջ 353


Կրօնական

Բերսիէ Քանքարների առակը.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Է, էջ 354-366


Էբերտ Գերզգացական գաղափարները գիտութեան հայեցակէտից.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Է, էջ 366-386


Քաջբերունի Ճանապարհորդական նկատողութիւնք.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Է, էջ 386-406


Ազգային

Խմբագրական Տօն կաթուղիկէ Ս. Էջմիածնի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Է, էջ 406-407


Խմբագրական Հաշիւ ելեւմտից Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան Թիֆլիզու.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Է, էջ 407-409


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Է, էջ 409-411


Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Է, էջ 411-412


Խմբագրական Յայտարարութիւնք.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Է, էջ 412-413


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Է, էջ 413-414


Խմբագրական Ծանուցումն ի Վարչութենէ Ճեմարանի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Է, էջ 414-416


Խմբագրական Շրջաբերական կոնդակ.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Է


Խմբագրական Ծանուցումն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Է