Քսաներեքերրորդ Տարի, 1890

Թիւ Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ա


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարան Ս.Էջմիածնի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ա


Կրօնական

Խմբագրական Հաւասարամիտ լինելն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ա, էջ 1-11


Խմբագրական Բողոքականք եւ Արեւելյան եկեղեցիք.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ա, էջ 11-27


Խմբագրական Մի քանի խօսք ս. Աթոռոյս վիճակի մասին.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ա, էջ 27-33


Բանասիրական

Քաջբերունի Ճանապարհորդական նկատողութիւնք.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ա, էջ 34-46


Մովսէսեան, Յուսիկ վարդապետ Կարսի վիճակի հնութիւնների մասին համառօտ տեղեկութիւններ.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ա, էջ 47-48


Ազգային

Յովհաննիսեան, Տ. և Պանճուլազեանց Ցուցակ նուիրատուաց թեմական դպրանոցի Երևանայ.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ա, էջ 48-52


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս արձակելոց յընթացս 1890 ամի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ա, էջ 52-54


Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ա, էջ 54-55


Մահագոյժ

Խմբագրական Կարապետ եպիսկոպոս Տէր-Գալստեանց.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ա, էջ 56


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ա