Քսաներեքերրորդ Տարի, 1890

Թիւ Ե

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ե


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարան Ս.Էջմիածնի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ե


Խմբագրական Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ե, էջ 225


Կրօնական

Բերսիէ Ստրուկ Ոնեսիմոս.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ե, էջ 226-243


Բանասիրական

Մանդինեան, Ս. Քերականական լուծումն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ե, էջ 243-253


Մովսէսեան, Յուսիկ վարդապետ Կարսի վիճակի հնութիւնների մասին համառօտ տեղեկութիւններ.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ե, էջ 254-264


Քաջբերունի Ճանապարհորդական նկատողութիւնք.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ե, էջ 265-272


Ազգային

Խմբագրական Այցելութիւն Նէապօլսի Իշխան Վիկտոր Էմմանուէլի ի Մայր Աթոռս.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ե, էջ 273-278


Խմբագրական Կուկիոյ նորաշէն ս. Աստուածածին եկեղեցու տղայոց միդասեան ուսումնարանի եռամեայ հաշիւը 1886 ամի ի սեպ.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ե, էջ 279-281


Խմբագրական Հաշիւ ելից և մտից դրամոց եկեղեցական-ծխական երկդասեան երկսեռ ուսումնարանաց Հայոց Նոր-Բայազիտ քաղաքի վասն 1887-88 ուսումնական տարւոյ.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ե, էջ 281-284


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ե, էջ 284-286


Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ե, էջ 286-288


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ե