Քսաներեքերրորդ Տարի, 1890

Թիւ Ժ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ժ


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ժ


Կրօնական

Լութարդ Մարդը եւ իւր բնական ու բարոյական էակութիւնը.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ժ, էջ 529-555


Բանասիրական

Խմբագրական Հին աշխարհի ստրկութիւնը Քրիստոսի ծննդից առաջ.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ժ, էջ 556-567


Միաբան Խորենացու պատմութեան ուսումնասիրութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ժ, էջ 567-576


Ազգային

Խմբագրական Թեմական տեղեկագիր.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ժ, էջ 576-581


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ժ, էջ 582-584


Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ժ, էջ 584


Խմբագրական Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ժ


Խմբագրական Պաշտօնական յայտարարութիւն գործադիր մնայուն յանձնաժողովոյ Յ.Իզմիրեանց կտակին.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ժ