Քսաներեքերրորդ Տարի, 1890

Թիւ Թ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Թ


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Թ


Խմբագրական Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Թ, էջ 473


Կրօնական

Բերսիէ Եղիա Մարգարէի տեսիլը.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Թ, էջ 474-491


Բանասիրական

Խմբագրական Ստրկութեան վիճակը հին աշխարհում եւ քրիստոնէութեան ազդեցութիւնը նորա վերայ.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Թ, էջ 491-498


Մանդինեան, Ս. Շարադրական վարժութիւններ.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Թ, էջ 499-516


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Թ, էջ 516


Խմբագրական Ուսումնարանական-վարչական յանձնաժողովի կողմից.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Թ, էջ 517-521


Խմբագրական Ծանուցումն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Թ, էջ 521


Խմբագրական Համառօտ հաշիւ ելից և մտից եկեղեցական-ծխական երկսեռ ուսումնարանաց Հայոց Մոզդոկայ,յընթացս 1889/90 ուսումնական շրջանի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Թ, էջ 521-523


Խմբագրական Հաշիւ ելից և մտից դրամոց եկեղեցական-ծխական երկդասեան երկսեռ ուսումնարանաց Հայոց Նոր-Բայազիդ քաղաքի վասն 1889/90 ուսում.տարւոյ.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Թ, էջ 523-524


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Թ, էջ 524-527


Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Թ, էջ 527


Խմբագրական Ծանուցումն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Թ