Քսաներեքերրորդ Տարի, 1890

Թիւ Ը

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ը


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ը


Կրօնական

Խմբագրական Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ը, էջ 417


Խմբագրական Աղօթքի ներգործութեան մասին.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ը, էջ 418-436


Բանասիրական

Խմբագրական Ստրկութեան վիճակը հին աշխարհում եւ քրիստոնէութեան ազդեցութիւնը նորա վերայ.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ը, էջ 436-453


Մանդինեան, Ս. Շարադրական վարժութիւններ.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ը, էջ 453-471


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ը, էջ 472


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ը, էջ 472


Խմբագրական Ծանուցումն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Ը