Քսաներեքերրորդ Տարի, 1890

Թիւ Զ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Զ


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարան Ս.Էջմիածնի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Զ


Խմբագրական Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Զ, էջ 289


Կրօնական

Բերսիէ Նուիրատուութիւնք ժողովելը առաքելոց ժամանակ.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Զ, էջ 290-309


Բանասիրական

Մանդինեան, Ս. Քերականական լուծումն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Զ, էջ 310-328


Քաջբերունի Ճանապարհորդական նկատողութիւնք.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Զ, էջ 328-337


Էբերտ Գերզգացական գաղափարները գիտութեան հայեցակէտից.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Զ, էջ 338-349


Ազգային

Խմբագրական Անուանք նուիրատուաց յաղագս վերանորոգութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Զ, էջ 350-352


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Զ