Քսանհինգերորդ Տարի, 1892

Թիւ Ա

Կրօնական

Միաբան Անանիա Նարեկացի։-Երանելոյ հաւր Անանիացի գիր խոստովանութեան յաղագս սուտ կարծեացն որ վասն նորա.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ա, էջ 1-18


Բանասիրական

Խմբագրական Տօն օրերին վաճառականութիւնը դադարեցնելու մասին.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ա, էջ 19-26


Ազգային

Խմբագրական Տեղեկագիր ընթացից Նոր-Նախիջևանայ և Բեսսարաբիոյ թեմական դպրանոցի վասն 1890-91 ուսումնարանական ամին.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ա, էջ 27-46


Խմբագրական Պատկեր ընդհանուր մտից և ելից գումարած թեմական դպրանոցի Նոր-Նախիջևանայ և Բեսսարաբիոյ վիճակի Հայոց քաղեալ ի Հաշուեմատենից Հոգաբարձութեան նորին և տեսչութեան վասն 1890-91 ուսումն. ամին.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ա, էջ 47-49


Խմբագրական Պատրիարքական կոնդակ.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ա, էջ 49-53


Խմբագրական Ազգային.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ա, էջ 53-66


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ա, էջ 67-83


Խմբագրական Հեռագիրներ. Տէր Տեղակալի ուղարկած հեռագիրը Պետերբուրգ,ներքին գործերի Պ. նախարարին.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ա, էջ 84


Մահացուցակ

Երեսաց, Իւրոց Մկրտիչ Արքեպիսկոպոս Բաբամեանց.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ա, էջ 85-86