Քսանհինգերորդ Տարի, 1892

Թիւ Ժ

Կրօնական

Սրապեան, Կ.Վ. Ընթերցուած սրբոյ Աւետ. որ ըստ Ղուկ. (Է.36-Ը.25).
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ժ, էջ 857-874


Բանասիրական

Երզնկեանց, Գրիգորիս Դասաւանդման խորհուրդներ.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ժ, էջ 875-882


Մուրադեան, Գէորգ Мандинянъ С. Матеріалы къ первоначальному устному усвоенію Русской речи и съ помощью ея изученію грамоты. Составилъ Мандинянъ С. 1886 г.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ժ, էջ 883-889


Ազգային

Խմբագրական Ս. Էջմիածնի հոգևոր Ճեմարանի 18-երորդ տարեդարձը.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ժ, էջ 900-919


Խմբագրական Հաշուեկշիռ։ Համառօտապես կազմեալ վասն մտից և ծախուց Ս. Փրկիչ եկեղեցւոյ Ախալցխայի յընթացս 1891 ամի.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ժ, էջ 919-921


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ժ, էջ 922-925


Խմբագրական Ուսումնարանական վարչութիւնից.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ժ, էջ 926