Քսանհինգերորդ Տարի, 1892

Թիւ ԺԱ

Կրօնական

Սրապեան, Կ.Վ. Ընթերցուած սրբոյ Աւետ. որ ըստ Ղուկ. (Ը.26-57).
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԱ, էջ 929-943


Պատմական

Տէր Միքելեան, Ա. Կոնստանդին Ա. կաթուղիկոսի մի թուղթն առ Հեթում թագավորը.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԱ, էջ 944-973


Խմբագրական Ներսես Ե կաթուղիկոսի նամակը գրված 1818 թուին Թիֆլիզից՝ Խաչատուր բէկ Շահնազարեանցին։-Եփրեմ կաթուղիկոսի կոնդակը՝ գրված 1825 թուին Դաւիթ խան Մելիք Շահնազարեան Շափուրեանցին.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԱ, էջ 974-989


Բանասիրական

Երզնկեանց, Գրիգորիս Դասաւանդման խորհուրդներ.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԱ, էջ 990-997


Ֆ. Մանկավարժական գրադարան.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԱ, էջ 998-1002


Ազգային մատենադարան

Ֆ. Ամառային ուղևորութիւնից դէպի Հայաստան.-Նկատողութիւններ և քաղուածներ հահկական ձեռագրերից. Գրեց Նիկ. Մառ (թարգ.) Վիեննա, 1892.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԱ, էջ 1003-1004


Ֆ. Anecdota oxoniensia. A collation with the ancient armenian versions of the greek text of Aristotle’s Categories de interpretatione, de mundo de virtutibus et vitiis and of Porphyry’ introduction by Fr.C.Conybeare. Oxford 1892.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԱ, էջ 1004-1007


Խմբագրական Մի համառօտ պատասխան.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԱ, էջ 1008-1009


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԱ, էջ 1010-1024


Խմբագրական Ուսումնարանական վարչական յանձնաժողովի որոշմունքներից.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԱ, էջ 1025


Խմբագրական Ազդ.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԱ