Քսանհինգերորդ Տարի, 1892

Թիւ ԺԲ

Կրօնական

Սրապեան, Կ.Վ. Ընթերցուած սրբոյ Աւետ. որ ըստ Ղուկ. (Գլ.Թ.1-27).
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԲ, էջ 1029-1043


Պատմական

Տէր Միքելեան, Ա. Կոնստանդին Ա. կաթուղիկոսի մի թուղթն առ Հեթում թագավորը.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԲ, էջ 1044-1058


Բանասիրական

Երզնկեանց, Գրիգորիս Դասաւանդման խորհուրդներ.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԲ, էջ 1059-1072


Ֆրիչ, Ռիչարդ Die Todtengebrauche der Asitischen Volker von Richard Fritsche. (Oestreichische Monatsaschrift für den Orient) 1887. December, № 12. pag. 186 fl). Ա Ասիական ժողովուրդների մեռելների թաղման սովորույթիւնները.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԲ, էջ 1073-1089


Տէր Միքելեան, Ա. Թովմա Մեծոփեցու յիշատակարանը. Հրատարակեց իւր յառաջաբանով Կ. Կոստանեանց. Թիֆլիս, Յովհաննէս Մարտիրոսեանցի տպարան, 1892.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԲ, էջ 1090-1096


Տէր Միքելեան, Ա. Բան պիտանի Գրիգորիսի կաթողիկոսի.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԲ, էջ 1097-1099


Ֆ. Anecdota oxoniensia. A collation with the ancient armenian versions of the greek text of Aristotle’s Categories de interpretatione, de mundo de virtutibus et vitiis and of Porphyry’ introduction by Fr.C.Conybeare. Oxford 1892.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԲ, էջ 1100-1108


Խմբագրական Պ.Առաքել Ծատուրեանցը գրում է Պետերբուրգից.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԲ, էջ 1109


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԲ, էջ 1110-1119


Խմբագրական Ուսումնարանական-վարչական յանձնաժողովի որոշումներից.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԲ, էջ 1120


Խմբագրական Տխուր լուր Արծրունին մեռաւ.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԲ, էջ 1121


Խմբագրական Ազդ.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԲ


Խմբագրական Յայտարարութիւնք.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ ԺԲ