Քսանհինգերորդ Տարի, 1892

Թիւ Ը

Խմբագրական Յայտնում ենք մեր շնորհակալութիւնը.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ը


Կրօնական

Դեօլլինգեր Դեօլլինգերի նամակները եւ յայտարարութիւնները Վատիկանի հրովարտակների մասին. 1896-1887.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ը, էջ 681-709


Բանասիրական

Ռէկլիւ, Էլիզէ Լազիստան, Հայաստան եւ Քուրդիստան.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ը, էջ 710-727


Երզնկեանց, Գրիգորիս Դասաւանդման խորհուրդներ.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ը, էջ 728-747


Ազգային

Տէր-Միքէլեան, Արշակ Ասողկայ պատմութեան «կորած» գլուխները.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ը, էջ 748-754


Խմբագրական Հաշիւ ելից և մտից դրամոց եկեղեցական-ծխական երկդասեան երկսեռ ուսումնարանաց Հայոց Նոր-Բայազիտ քաղաքի վասն 1890/91 ուսումնական ամի.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ը, էջ 755-756


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ը, էջ 757-766


Խմբագրական Մահացուցակ.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ը, էջ 767-769


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Ուսումնական վարչական յանձնաժողովի կարգադրութիւններ.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ը, էջ 770


Խմբագրական Ազդ.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ը , էջ 771-772


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Մամուլի տակից դուրս եկան.
Քսանհինգերորդ Տարի, (1892) Թիւ Ը