Քսանվեցերորդ Տարի, 1893

Թիւ Ե

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ե


Խմբագրական Հրաւեր.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ե, էջ 381


Կրօնական

Տէր-Միքէլեան, Արշակ Աստուածաբանական գիտութիւնները.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ե, էջ 383-403


Պատմական

Տէր-Միքէլեան, Արշակ Միջին դարերի կաթուղիկոսների ձգտումներն եկեղեցական խաղաղութեան համար.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ե, էջ 404-411


Տէր-Միքէլեան, Արշակ Եկեղեցական աղմուկները ԺԴ դարի սկզբում.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ե, էջ 412-418


Բանասիրական

Մինաս վարդապետ Նորին Մինասայ շարուածք տաղից եւ տողից ի ցոյց իւրումն ըղձից եւ ի փառս առ ոյս մտաւոր բանքս.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ե, էջ 419-421


Մինաս վարդապետ Նորին Մինասայ մեծախորհուրդ վարդապետիս մեծի գանձ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ե, էջ 422-424


Վարդան աբեղայ Վարդ.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ե, էջ 425-427


Բելք, Վոլդեմար Ճանապարհորդութիւն Հայաստանում եւ Քուրդիստանում.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ե, էջ 428-447


Նոր ստացած գրքեր

Ֆ. № 56. Ժողովրդական նիւթեր. Գիրք Գ. Փշրանքներ ժողովրդական բանահիւսութիւնից. Ժողովեց Գարեգին սարկավագ Յովսէփեանց, Թիֆլիս, 1893.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ե, էջ 448-449


Ֆ. Աղոթք Ս.Պատարագի. Վիեննա, 1893.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ե, էջ 449-450


Ֆ. Դասագիրք Կրոնի ուղեցոյց հայ կրօնուսուցոյցի համար. Նոր ուխտի նիւթի մշակութիւնը։ Հատոր Բ. մասն Ա. Տետր Ա. Դասախօսեց Ներսիսեան դպրանոցի ստորին դասատ. Աշակերտներին Սահակ քահանայ Սահակեանց. Տփխիս 1893.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ե, էջ 450-467


Ֆ. Սմբատ Շահազիզեան. Յօբելեանի տարեդարձ. Մոսկուա. 1893.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ե, էջ 468-471


Ազգային

Խմբագրական Դպրութեան և աւագ սարկաւագութեան աստիճան.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ե, էջ 472


Խմբագրական Հաշուեկշիռ Կարսի Հայոց ս. եկեղեցու 1891 եւ 1892 թուականների։- Սուրբ Նշան եկեղեցու 1891 եւ 1892 թուականների.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ե, էջ 472-474


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ե, էջ 475-482


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ե, էջ 483


Խմբագրական Ծանուցումն.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ե, էջ 483


Խմբագրական Հաշիւ Լազարեան ճեմարանի Արեւելեան լեզուաց արքեպիսկոպոս Ջալալեանցի դրամագլխի մասին ի 1982 ամի.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ե, էջ 484


Խմբագրական Ծանուցումն.
Քսանվեցերորդ Տարի, (1893) Թիւ Ե